BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Wednesday (22.02.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 15New: Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

07 15-07 25New: Patrol Pawennau
Mae Aled yn gwneud Beic Bwystfil o hen bethau ond mae'n disgyn yn ddarnau. Aled creates a makeshift 'super trike', but it falls apart. Can the PAW Patrol help build a better 'super trike'?

07 25-07 35Blero yn Mynd i Ocido
Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd a Blero a'i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. The monster plays with Sim and Sam's new discovery - a time machine.

07 35-07 50Asra
Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bontnewydd, Caernarfon visit Asra this week.

07 50-08 05Sam Tan
Mae Mandy eisiau hwylio o gwmpas y byd. Mandy wants to be a round the world yachtswoman.

08 05-08 15Igam Ogam
Mae Igam Ogam yn ceisio dysgu Deino sut i gyfrif. Igam Ogam tries to teach Roly how to count.

08 15-08 25Sara a Cwac
Mae Cwac yn chwarae gyda'i hoff degan, Robot. Yn anffodus mae'r Robot yn torri ac mae Cwac yn gwisgo fel robot ei hun. Cwac is playing with his favourite toy robot, but it breaks.

08 25-08 40Boj
Mae Boj a'i ffrindiau yn mynd i randir Mr Clipaclop i gynaeafu eu llysiau. Boj's buddies are off to Mr Clipaclop's allotment to harvest their vegetables. But a cheeky slug has eaten them!

08 40-09 00Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr. Twm and Lisa make an underwater window for Twm.

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Mae'n ddiwrnod hapus, hapus i'r ffrindiau nes i Arthur sylwi bod y Poncyn Pwdu braidd yn drist. It's a happy, happy day for the friends until Arthur notices that the Huff Tuffet is sad.

09 15-09 30Bach a Mawr
Mae Bach a Mawr yn cynnal cystadleuaeth i weld pwy sydd yn gallu paentio'r llun gorau o Lleucu. Big and Small hold a competition to see who can paint the best picture of Ruby.

09 30-09 40Cwpwrdd Cadi
Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends.

09 40-09 55Ty Cyw
Mae'r lliwiau wedi diflannu o'r ardd yn nhy Cyw heddiw. Dewch ar antur gyda Gareth a'r criw wrth iddynt geisio datrys y broblem. The colours have disappeared from the Cyw house garden today.

09 55-10 05Popi'r Gath
Pan gaiff nyth Owi ei dinistrio ar ddamwain, mae Popi'n mynd a'r criw i Ynys Cnau Coco. Popi takes the crew to Coconut Island to collect leaves for a new nest for Owi.

10 05-10 15Oli dan y don
Mae Beth, Oli a Sid yn ffraeo ynghylch pwy yw'r bos pan mae prosiect arbennig 'da Dyf. Beth, Oli and Sid quarrel as to who should be boss when they work on a special project for Dyf.

10 15-10 20Wmff
Mae Wmff yn mynd i'r pwll nofio gyda Lwlw - ac yn dysgu rhoi ei ben o dan y dwr! Wmff goes to the swimming pool with Lwlw, and learns to put his head under the water!

10 20-10 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 35-10 45Holi Hana
Mae Syril yn mwynhau chwarae gyda Francis ond ei broblem yw ei fod ofn uchder. Syril loves to play with Francis but he's afraid of heights! How will he overcome his fear?

10 45-11 00Tecwyn y Tractor
Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor.

11 00-11 15Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

11 15-11 25Patrol Pawennau
Mae babi eliffant wedi dianc o'r syrcas ac yn crwydro rhywle ym Mhorth yr Haul! Elsi, the baby elephant from the circus, has escaped and is loose in Adventure Bay! Can the Paw Patrol help?

11 25-11 35Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize?

11 35-11 50Asra
Bydd plant o Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn visit Asra this week.

11 50-12 05Sam Tan
Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dan ac mae Elvis yn coginio pei i swper. Norman wants to prove he can drive a fire engine and Elvis makes a pie for the team.

12 05-12 15Igam Ogam
Mae Igam Ogam yn gwneud hwyl am ben Roli am nad ydy o'n gallu dal, ond mae Roli'n dysgu sut i wneud ac yn achub Deino. Igam Ogam teases Roly because he can't catch.

12 15-12 25Sara a Cwac
Mae'n ben-blwydd Cwac heddiw ac mae Sara yn mynd ati i greu teisen ben-blwydd. It's Cwac's birthday and Sara sets about baking a cake, but it doesn't turn out to be an ordinary cake.

12 25-12 40Boj
Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - dyma ei gist amser a gladdwyd amser maith yn ol. Burrowing underground Boj discovers a time capsule!

12 40-13 00Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Sion Cwilt lle mae'r plant yn creu mygydau adar. Twm and Lisa make a bird feeder and visit Ysgol Bro Sion Cwilt.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Cymanfa o Gapel Bethania, Rhuthun, dan arweiniad Nia Wyn Jones gyda pherfformiad gan Cor Cytgan Clwyd. Hymns from Ruthin and a performance of John Rutter's Heddwch Duw by Cor Cytgan Clwyd.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-16 00New: Pryd o Ser
A fydd ein cogyddion yn gallu delio a'r pwysau wrth geisio plesio 90 o westeion eiddgar? Will our budding chefs be able to handle the pressure as they cook a three course meal for 90 people?

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Blero yn Mynd i Ocido, Asra, Sara a Cwac, Patrol Pawennau, Henri Helynt.

17 00-17 30New: Pigo Dy Drwyn
Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games!

17 30-17 40Angelo am Byth
Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life!

17 40-18 00#Fi
Cawn hanes pobl ifanc sy'n perthyn i'r gymuned Traws. We meet young people who belong to the 'Trans' community in Wales. What does it mean to be 'Trans' and do they feel accepted in society?

18 00-18 25Pobol y Cwm
Ydy Eileen yn barod i ddod i wybod y gwir am gyfrinach Jim? Mae Gethin yn gwrthod helpu Garry gyda'i sgam dwyn ceir. Is Eileen ready to face the truth about Jim's secret?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Wil ac Aeron: Taith yr Alban
Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe sy'n gwireddu breuddwyd ar daith 1500 o filltiroedd i'r Alban. Wil Hendreseifion and Aeron Pughe rescue an old campervan for a road trip to rural Scotland.

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00New: Cymoedd Roy Noble
Bydd Roy Noble yn ymweld a Chwmtawe gan ddechrau yng Nghastell Craig y Nos. The Swansea Valley - Craig y Nos; the Tick Tock factory; Vale Nickel Works and the work of Dafydd Rowlands.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Daw Diane adref o'r diwedd, ond a fydd Dai yn falch o'i gweld? Mae Kath yn teimlo fel ffwl am godi ei gobeithion. Diane finally returns home but will Dai be happy to see her?

20 25-21 00New: Gwaith Cartref
Dyma'r diwrnod olaf cyn yr arholiadau ac mae iard yr ysgol yn llawn cyffro a chynnwrf. It's the final day before the exams and the school yard is buzzing with excitement.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00New: Loriau Mansel Davies a'i Fab
Mae'n ddiwrnod ola' emosiynol i un o weithwyr y cwmni - Jack Vaughan. In the final programme in the series, it's an emotional final day at work for popular driver Jack Vaughan.

22 00-23 00Rygbi Pawb
Mae'r rhaglen heddiw yn cynnwys uchafbwyntiau rownd derfynol Pencampwriaeth Rhanbarthau Cymru dan 18. The final of the WRU U18 Regional Championship and the game for third place.

23 00-23 35Cofio gyda Gareth Edwards
Bydd arwr y maes rygbi Gareth Edwards yn rhannu ei atgofion wrth wylio clipiau o raglenni teledu o'r dyddiau a fu. Rugby legend Gareth Edwards shares his memories with Heledd Cynwal.

23 35-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am